Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

9283 7b28 500
Reposted fromdouble double viablackheartgirl blackheartgirl
9884 35f9
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
5945 66ab
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
4384 2838
8702 7043
6800 7b21 500
Reposted fromdorks dorks vialentilka lentilka
jak bolesna jest dwoistość uczuć
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viamvlwi mvlwi
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialentilka lentilka

July 06 2015

4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea vianotperfectgirl notperfectgirl
2499 9bd8
2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianovocaine novocaine
2832 7cb7
9908 f57c 500
4369 1c3e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl